new-7

OPĆA MEDICINA


Programski paket DrMedix pokriva sve potrebe zdravstvenih ordinacija,ustanova opće(obiteljske) medicine kako privatne prakse tako i onih koje imaju ugovor s HZZO (CEZIH).


U potpunosti je na hrvatskom jeziku i u cijelosti je u skladu sa zakonima i pravilnicima koji reguliraju poslovanje zdravstvenih ustanova, a organiziran je kao cjelina koja se sastoji od niza međusobno povezanih potprograma (modula). Podržana je mogućnost višekorisničkog mrežnog rada ili rada više smjena na jednom računalu (pogodno za zdravstvene ustanove/poliklinike s više timova).


Unutar modula Tretmani/posjete unose se radovi (usluge/materijali), dijagnoze i pomagala korišteni tijekom obrade pacijenta. Svaki izvršeni rad uveden je unutar kartona pacijenta koji pruža detaljan uvid u sve učinjene radove u tekstualnom i grafičkom obliku. Izrada recepata, uputnica ili računa (privatnih i za HZZO) je potpuno automatizirana. Tu je i iznimno funcionalan sustav za unos rezervacija po pojedinim osobama i resursima.


Podržana je veza programa s raznim dijagnostičkim uređajima (endoskopima, kolposkoima, dermaskopima, UZV), skenerom ili digitalnim aparatom čime je omogućena pohrana, pregled i manipulacija fotografijama i snimkama. Programski paket DrMedix pruža mogućnost povezivanja sa čitačem magnetskih kartica te čitanje i pohranu podataka sa zdravstvene iskaznice.


Programski paket DrMedix nudi mogućnost izrade i ispisa niza neophodnih i opcionalniih izvještaja za HZZO (dnevni, mjesečni, godišnji), HZJZ ili izvještaja o poslovanju ordinacije/zdravstvene ustanove. U sklopu programa korisnicima je na raspolaganju nekoliko iscrpnih korisničkih priručnika te je integrirano povezivanje na portal za podršku.

 

POPIS NAJBITINIJH FUNKCIONALNOSTI PROGRAMSKOG PAKETA DrMedix


• Mogućnost parametrizacije i konfiguracije tj. prilagodbe programa načinu rada pojedine ordinacije (definira izgled i ponašanje programa)
• Testni (demo) način rada programa
• Sigurnost podataka: relacijska baza podataka, automatska izrada backup-a podataka, prijava i ulaz u program preko korisničkog imena/zaporke, uvid u informacije o promjeni bilo kojeg podatka tijekom rada. Svi podaci ordinacije su smješteni lokalno na računalu i niti jedan podatak bez kontrole liječnika ne može izaći van ordinacije čime je osigurana potpuna privatnost medicinskih i poslovnih informacija.
• Unos radova (materijala i postupaka) pojedinačno ili grupno (jedan klik mišem) uz automatski obračun cijene i potrebnog vremena (zaseban cjenik za ugovorne i privatne radove)
• Cjelovita lista lijekova i magistralnih pripravaka sa nazivima, opisima, cijenama, indikacijama, oblicima, načinom primjene
• Cjelovita lista dijagnoza (MKB)
• Cjelovita lista liječničkih postupaka i usluga – Plava knjiga (šifre, nazivi, bodovni i vremenski normativi)
• Jednostavan pregled i ispis kartona pacijenta uz mogućnost pretrage i odabira po vrsti postupka ili datumu.
• Jednostavan prikaz i pregled svih izvršenih/planiranih aktivnosti vezanih za pacijenta složenih po datumu.
• Brza izrada i ispis ponude
• Unos, pregled i pohrana vanjskih dokumenata pacijenta
• Unos podataka o pregledu i nalazima. Mogućnost unosa, evidencije i ispisa podataka opće anamneze pacijenta te pojedinačne i skupne povijesti bolesti/općeg nalaza
• Registracija slučajeva (bolesti ili stanja), unos standardne terapije (kontinuirani recepti). Evidencija i praćenje bolovanja
• Evidencija izdanih uvjerenja i potvrda. Evidencija liječenja u stac. ustanovama
• Evidencija, unos i ispis mamografskih nalaza (izrada i ispis svih potrebnih izvještaja)
• Export svih ispisa i izvješća u neki drugi format (Word, Excel, HTML, TXT i dr.)
• Svakom korisniku programskog paketa može se po potrebi ograničiti uvid i mogućnost promjene podataka
• Evidencija drugih liječnika i poslovnih partnera
• Kompletno vođenje knjigovodstva (evidencija i automatska izrada računa pacijenata, evidencija ulaznih i izlaznih računa, knjiga primitaka i izdataka (blagajna i žiro račun), knjiga izlaznih računa pacijenata, evidencija osnovnih sredstava
• Vođenje i uvid u stanje dugovanja pacijenta, pretraga po dugovanjima
• Vođenje prometa materijala i lijekova (depoa/skladišta) – (automatsko skidanje količina, uvid i ispis stanja skladišta, nabava materijala i lijekova, uvid i ispis prometa pojedinog materijala ili lijeka kroz vrijeme)
• Automatizirana nadogradnja programa novim verzijama


Ukoliko imate pitanja vezanih za program DrMedix kontaktirajte nas telefonom ili, popunite i pošaljite kontakt obrazac.

 

Slike programskog paketa DrMedix

Kontaktiraj prodaju

Tel i Fax:+385(0)1 3890 434
Email: [email protected]

AdriaSoft

          Trg Ivana Kukuljevića 6

          10090 Zagreb
          Hrvatska (Cro)

 

OIB57168050092
BankaZagrebačka banka d.d.
IBANHR0523600001101145638

Prodaja

Tel: +385(0)1 3890 434
Fax:+385(0)1 3890 434
Email:[email protected]

Tehnička podrška

Telefon 1: +385(0)1 3818 190
Telefon 2: +385(0)1 3890 058
Email: [email protected]

Podijeli sa poznanicima